FINANSAVISEN 24. MAI 2018

Publisert:  28. april 2016, i avisen FREMOVER Avinor – trollet må temmes 

Av Øystein Rørvik Stoltenberg Lic.oec. St.Gallen / Narvik-OsloStort område: Dersom Avinor gir grønt lys for utbygging, kan det komme et flyplasshotell med konferansesal hvor parkeringsplassene på flyplassen er i dag. Én av mulighetene som diskuteres er å bygge hotellet over selve parkeringsanlegget, men Lars Skjønnås vil ikke spekulere. I alle fall ikke før Avinor har gitt tommelen opp for prosjektet. LES MER: Eiendomsselskap fra Narvik vil bygge hotell på flyplassenLESERBREV  Nyheten i Fremover 19.april om at Narvikgården er i dialog med lufthavnsjef Erik Bergstedt ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes om bygging av hotell på/ved flyplassen til Avinor, er mildest talt «interessant». Og da i særdeleshet for grunneier Torbjørn Stunes/Evenes, Jann Olav Bordevich/Harstad og undertegnede. I klartekst; for oss fortoner dette seg nemlig som i en gråsone av regelrett svindel, signert Avinor! Ikke bare vi, men også Nordic-gruppen ( Sverre Utvåg) i Harstad har all grunn til å kjenne, om ikke harme, så i vertfall ført bak lyset av Avinor, ansvarlig for en torpedering av et høyst interessant og potensielt lønnsomt investeringsprosjekt/-objekt i form av et flyplasshotell på Evenes, som var i startgropen allerede i 2012! På nyåret 2013 var vi, «team Stunes», i ferd med å lande en avtale med Nordic-gruppen som investor m.m., da Evenes kommune kom med en kontrabeskjed. Som følge av skriftlig innsigelse av Avinor om behov for omregulering av all areal rundt flyplassen, områderegulering, måtte prosjektet legges på is inntil videre. En områdereguleringsplan ville ta mange år med usikker konsekvens. Det medførte at investoren trakk seg. Avinors innsigelse, som ble tatt til følge, var basert på «analyser» av fremtidig økning av flybevegelser og behov for flyparkering ved passasjerterminalen. Av en «inkurie(?)» innbefattet Avinors behov eiendommen til Stunes, grensende til lufthavnen ved innfarten til terminalen. Den samme Stunes hadde fått godkjent av Evenes kommune til omregulering for etablering av hotell og utvidelse/endring av sitt eksisterende parkeringsområde. Et vedtak som var blitt sendt ut på høring av kommunen sommeren 2012, som Avinor ikke godtok. Da vi mottok kopi av innsigelsen til Avinor, ble vi forelagt et kart over flyplassen. I sørenden av dagens passasjerterminal hvor Stunes parkeringsplass og hotellareal befant seg, var de erstattet, rettere sagt asfaltert bort, med et ensom fly parkert sammen med noen bokser forestillende bygninger. Sikkert imponerende for et ukritisk øye. Men for meg, med mange års erfaring fra SAS hovedkontor i Stockholm, hvor nettopp styring, planlegging og utvikling av trafikkprogram var mine arbeidsoppgaver, var dette slettes ikke overbevisende. På et par måneder hadde nemlig Avinor i Oslo «analysert» fremtidsutviklingen til SAS, Norwegian og Widerøe Trafikkprogram på Evenes lufthavn. Og konstatert en fenomenal vekst av flybevegelser til disse selskap og derav resulterende mangel på oppstillingsplasser som følge av sprengt kapasitet. Vel, vel! Den interesserte passasjer eller leser kan konstatere ved selvsyn; EvenesLufthavn er ikke akkurat flyplassen i Norge i dag som kjennetegnes av en voldsom trafikktetthet med landinger og avganger, for å si det forsiktig. I dag ser jeg vår skepsis berettiget angående Avinors offisielle motiv for hindring av vår hotellplan. Et hotell som ville ha være svært positiv for både passasjerer og flyplassens attraktivitet i seg selv. Personlig tenkte jeg da at Avinor var dog et hederlig, offentlig norsk samfunnsbyggende foretak, og lot mistanken ligge unevnt. Og i vertfall langt fra tanken om Avinor som et statlig monopolistisk monsterforetak utenfor politisk, samfunnsmessig kontroll, seg selv nok. I stedet for å drive krig i media mot Avinor, var det bedre å søke felles samarbeid og forståelse. Så galt kan man altså ta! For motivet bak Avinors oppførsel mot vårt hotellprosjekt er på grensen til forbrytersk maktmisbruk! Avinor har hindret en privat grunneier og investor etablere hotell i nærheten av passasjerterminalen på Evenes lufthavn av et nedrig økonomisk opportunistisk motiv. Avinor inviterer i stedet til en hotelletablering inne på eget område ved terminalen. For derved å kunne kreve maksimal leieinntekt av denne, sjaltes et mulig konkurrerende hotell ut. Dertil et hotell som faktisk ville kunnet ligge nærmere plassert passasjerterminalen, enn på området til Avinor vil kunne tilby. Ikke minst ville dette hotellet være etablert og innarbeidet i markedet flere år, før et eventuelt nytt hotell på Avinors tomt ville være aktuelt. Med tilsvarende tap av leieinntekter for Avinor. Det er overveiende sannsynlig at i tiden fra 2012 har Avinor sentralt og lokalt arbeidet med å legge til rette for hotelletablering på eget område. Slik nevnte avisartikkel fra 19.april implisitt nærmest bekrefter. Det kjennes mer enn ironisk, at hele flyterminalområdet Avinor disponerer på Evenes, i sin tid tilhørte samme grunneier T. Stunes før det ble ekspropriert av staten. Stunes ble i 1971 tilkjent en erstatning på 0,85 øre pr kvadratmeter av Staten etter forutgående rettstvister. Ikke mange år senere etablerte Statoil en bensinstasjon utenfor innfarten til flyplassen. Da var prisen pr kvm for tomten steget med 400% til 3,50 kr. Av respekt for leseren avholder jeg basunere ut noen konklusjon. Eller spør hva dagens kvm pris kan være!Maner til ettertenksomhet om et viktig bakteppe til å forstå Til «rosinen i pølsa»; Slutten av juni 2013 ble det på vårt initiativ og forespørsel, avholdt et møte på rådhuset i Bogen med AVINOR lokalt og sentralt og Evenes kommune om veien videre etter blokkeringen av vårt hotellprosjekt. Vi hadde ikke hørt noe mer fra kommunen siden vedtaket i februar. På møtet ble vi orientert om behovet til Avinor for en områdeplan, samt at Evenes kommune ville overdra, selve arbeidet og kostnadene med områdeplanen til Avinor. Vi tenkte vårt i det stille; «bukken og ..». Men i stedet for klaging eller synsing, lanserte vi konstruktive forslag, f.eks. midlertidig godkjennelse for oppstart av planering/asfaltering av eiendommen til Stunes. Noe som ville ha vært i tråd med Avinors planer for området, uansett utfall av reguleringsspørsmålet. Vi kunne etterhvert også se på mulige alternative løsninger hvis nødvendig. Eksempelvis bytte av tomt mellom Avinors nærliggende areal og Stunes. Døve ører ble vi møtt med. I dag vet vi hvorfor. Bordevich påpekte for dem at en områdeplan kunne ta opp mot 5 år og derfor svært negativt. «Å nei, langt ifra, det trodde de ikke på» var svaret. Vel, vel. Ikke nok med dette, høsten 2013 sendte jeg epost og brev til Adm. Dir. i Avinor, Dag Falk- Petersen, i Oslo. I dette etterlyser jeg kontakt og samarbeid med avdelingen og ansatte på  hovedkontoret, som etter avtale skulle jobbe med områdereguleringen. Intet svar. Etter å ha fått bekreftet riktig epost adresse hos Avinors hovedkontor i Oslo, sender jeg på ny samme brev med ny dato. Noe svar til meg kom aldri. Avinor er jo en norsk forvaltningsbedrift, og således underlagt forvaltningsloven. Den gir spesifikke tidsfrister for svar. At Avinor brøt forvaltningsloven med sin unnlatelse å svare mine brev, er udiskutabelt. Men, for meg er Avinors etikk, moral og manglende profesjonalitet i denne sak noe langt, langt mer alvorlig. Hvem og hvilke grep skal tas, er derfor hovedfokus og mitt/vårt anliggende! Etter sigende har visst Avinor returnert oppdraget sitt tilbake til Eveneskommune?! Uansett, vårt hotellprosjekt har tydeligvis Evenes og Avinor «glemt»! Rådmannen samt Avinor, vil helt sikkert kunne presis redegjøre ovenfor media angående status og «dansen» rundt den såkalte områdereguleringen av Evenes Lufthavn. Deres svar og forklaringer vil bli studert og vurdert meget nøye.PS Fremover har forelagt dette brevet for Avinor – som kommenterte det på følgende måte:– Vi har invitert partene til et møte for å gå igjennom saken og opprette en forhåpentligvis konstruktiv dialog. Formålet med møtet vil være å gå gjennom de anførsler som er fremmet og veien videre.