Selskapets utbyggingsområde ved Evenes Flyplass har av grunneier siden 1986 vært driftet som parkering for flyreisende i konkurranse med det statlig eide aksjeselskapet Avinor AS.  Eiendommen ble også i 2012 forsøkt utbygget med hotell, som ble forhindret etter protest fra Avinor AS.

Avinor drifter egen parkering ved Evenes Flyplass, men på grunn av konkurransen fra den private parkeringen, som ifølge Avinors egen «Masterplan» av oktober 2017, holder svært lave priser, så er Avinor forhindret fra på Evenes å holde sine vanlige urimelig høye parkeringspriser. Pga. tilsynelatende manglende evne eller vilje til vanlig akseptert kommersiell konkurranse, har derfor Avinor over lang tid forsøkt å få stoppet den private konkurransen ved å skaffe seg grunnlag for ekspropriasjon av den aktuelle private eiendommen. Siktemålet er åpenbart å få fjernet kommersiell konkurranse, slik at Avinor også på Evenes kan «selge» sine kommersielle tjenester uten konkurranse.

I forbindelse med den pågående statlige reguleringen har dokumentasjon fremskaffet etter innsynsbegjæringer, i klartekst vist at Avinor på en systematisk måte har bearbeidet saksbehandlingen i Forsvarsbygg for å styre denne slik at Avinor skulle kunne skaffe seg grunnlag for å bedrive sin kommersielle virksomhet uten konkurranse og med monopol.

Det har vært nødvendig for selskapet gjennom de siste 20 månedene å anvende betydelige ressurser for å forhindre maktmisbruk og kommersiell konkurransebegrensning fra Avinor, og selskapet har vært tvunget til å engasjere juridisk bistand for å forsvare sine utbyggingsplaner.  Meget betydelige økonomiske midler, som skulle vært anvendt til utbygging og utvikling for regionen og lokalsamfunnet, har måttet anvendes for å motstå disse statlige konkurransebegrensende inngrep, som bl.a. omfatter misbruk av statlig eierskap med påstand om «samfunnsoppdrag» som berettiger kommersiell virksomhet uten konkurranse. Ved de statlige inngrep i prosessen, synes utbygging og samfunnsutvikling å være fullstendig fraværende målsettinger, mens kommersielt monopol og konkurransebegrensning oppfattes i stedet å være overordnede mål.