Forsvarsbygg forsinket i fremdriften av den statlige reguleringsplan, og informerer at planen først blir lagt ut til offentlig ettersyn etter årsskiftet 2018/2019, hvoretter det blir arrangert informasjonsmøte for de tre berørte kommuner. Forsvarsbyggs ansvarlige leder for den statlige planprosess uttaler samtidig: At statlig reguleringsplan ikke kommer før ved årsskiftet, skal ikke være til hinder for innbyggere som skal utføre tiltak i området, og at det bare er å ta kontakt med kommunen om eventuell byggesak på vanlig måte, så henvender kommunen seg til Forsvarsbygg hvis de er i tvil.