GROVT MAKTMISBRUK FRA FORSVARSBYGG – les kommentar

AVTALE MED RAMBØLL KANSELLERT ETTER KRAV FRA FORSVARSBYGG – EKLATANT EKSEMPEL PÅ MAKTMISBRUK FRA EN OFFENTLIG FORVALTNINGSENHET

I desember 2018 utarbeidet selskapets tekniske konsulenter, – Rambøll Norge AS, et forslag til utbygging av utviklingsselskapets område. Utbyggingsforslaget er en profesjonell og god løsning som ikke bare skjermet forsvarets sensitive område mot innsyn fra utbyggingsområdet, men også mot innsyn fra det høyere beliggende Nautåområdet på øst-siden av E-10 hvor det er panoramainnsyn på forsvarets sensitive flyplassområder. Forslaget er med andre ord en «vinn situasjon» for forsvaret og samtidig en «vinn situasjon» for Evenes Utvikling AS som kunne gjennomføre den planlagte utbyggingen uten at det medførte innsyn på forsvarets sensitive område.

Forslaget ble overlevert til Forsvarsbyggs direktør Olaf Dobloug i møte med representanter for Evenes Utvikling AS den 13.desember 2018, og ble samtidig sendt fra Rambøll direkte til Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA). Dobloug bekreftet i nevnte møte at forslaget ville bli vurdert, og dette måtte kunne forstås som «faglig vurdert» hensyntatt til at dette ble bekreftet av leder for en forvaltningsenhet som er underlagt forvaltningslovens krav om at saksbehandling skal være habil og saklig.

Imidlertid skjedde det som normalt ikke kunne forventes hensyntatt til den spesifikke bekreftelsen fra direktør Dobloug om vurdering av forslaget, og at utbyggingsforslaget var utarbeidet av et selskap som besitter fagkunnskap på dette fagområdet som forsvarsbygg med sikkerhet vet at de selv neppe besitter.

Imidlertid skjedde det overraskende at Forsvarsbygg på bakgrunn av at Rambøll også har oppdrag for Forsvarsbygg i forbindelse med utbyggingen av Evenes kampflyplass, gikk til «angrep» på Rambøll med beskyldninger om kontraktsbrudd og bruk av gradert teknisk informasjon. Videre krevde Forsvarsbygg at Rambøll omgående kansellerte sitt oppdrag for Evenes Utvikling AS. Denne inadekvate reaksjonen og dette eklatante misbruk av statlig makt, gav god grunn til å anta at forslaget hadde medført en slags desperasjon hos Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs faglige ledelse i saken visste selvfølgelig at med de million, – for ikke å si milliardkontraktene de er satt til å fordele, – til en viss grad etter eget forgodtbefinnende, til selskaper som bl.a. Rambøll Norge AS, så behøver de bare antyde at en konkurrent er falt i «unåde» så er det nok til at selskaper som bl.a. Rambøll Norge AS vil gjøre sitt ytterste for å etterkomme «den statlige oppdragsgiverens» ønsker og krav, – m.a.o. ren mafia opptreden.

I denne spesielle saken er Evenes Utvikling AS kjent med at Rambøll Norge AS hadde problemer med sine etiske regler i forhold til inngåtte klientkontrakter, og derfor krevde begrunnelse fra Forsvarsbygg for å kansellere en inngått konsulentkontrakt. Begrunnelsen ble gitt, og det i form av en blank løgn fra Forsvarsbygg. Det ble nemlig hevdet fra Forsvarsbygg at grunnen til deres krav om å kanselere kontrakten var at Forsvarsbygg var i en rettsprosess med Evenes Utvikling AS. Sannheten er at Evenes Utvikling AS aldri har vært og heller ikke er i en rettsprosess med Forsvarsbygg. Dette er et faktum som Forsvarsbygg utmerket godt vet, men på tross av dette så velger Forsvarsbygg benytte seg av denne åpenbare løgnen, – og vi må kunne anta at løgnen er godkjent av direktør Dobloug.

Det bør nevnes at grunneier til selskapets utbyggingsområde har en prosess gående ved rettsapparatet mot staten, i anledning stadfestelse av en kontrakt mellom grunneier og staten. Men verken selskapet eller Forsvarsbygg er part i saken, og dette vet selvfølgelig Forsvarsbyggs ansvarlige ledelse utmerket godt, om de hadde foretrukket sannhet fremfor løgn.

Hva var det så som bragte forsvarsbygg ut av balanse? Her forelå det nemlig «Out Of The Blue» forslag om en utbygging som på den ene siden ville imøtekomme forsvarets krav om å forhindre innsyn på forsvarets sensitive operative område, – ikke bare innsyn fra selskapets utbyggingsområde, men også fra den omfattende utbyggingen av næringsbygg på naboområdet Nautå. I tillegg til dette ville skjermingen av forsvarets sensitive områder dessuten sikres uten økonomisk utgift for staten. At skattepenger kunne spares i en slik sammenheng, er sannsynligvis en fullstendig uvesentlig betraktning hos en aktør som Forsvarsbygg, siden dette ikke var tema i noen sammenheng.

Ettersom Forsvarsbygg ikke på noe tidspunkt i saksbehandlingen har vist interesse for det åpenbare innsynet fra pågående utbygging på Nautå, hvilket må antas å være en alvorlig forsømmelse hos Forsvarsbygg, så kunne man fristes til å tro at selskapets utbyggingsforslag ble oppfattet som en ubekvem avsløring av denne tjenesteforsømmelsen, og at Forsvarsbygg derfor ønsket å legge saken død og derved forhindre avsløring av sin inkompetanse i den sammenheng. Men dette har neppe vært forklaringen, all den stund det virker som innsynet fra Nautå fortsatt ikke har gått opp for ansvarlig saksbehandlere hos Forsvarsbygg.

Et annet alternativ kunne være at innsynsproblematikken ikke er så kritisk som den påstås fra Forsvarsbygg. Et tredje alternativ er selvfølgelig det forhold at Forsvarsbygg misbruker sitt oppdrag med å utarbeide forslag til «Statlig reguleringsplan» for å ivareta Avinors interesser for annektering av våres selskaps utbyggingsområde, en annektering som er helt utilslørt bekreftet i Avinors egen masterplan av oktober 2017.

For Evenes Utvikling AS er det helt klart, og også dokumentert gjentatte ganger gjennom de siste to års arbeid med å få foretatt planlagt utbygging av selskapets prosjekt «Evenes Airport City», at Forsvarsbygg, – og spesielt en bestemt saksbehandler hos Forsvarsbygg, aktivt samarbeider med Avinor for å forhindre vårt selskaps utbygging av «Evenes Airport City». Dette er også bakgrunnen for at vårt selskap allerede i 2017 innklaget denne Forsvarsbyggs saksbehandler for inhabilitet.

Til tross for dette eklatante eksempelet på statlig maktmisbruk som denne saken er, så presterer Forsvarsbyggs direktør for kampflyplasser Olaf Dobloug i en påfølgende avisdebatt med et av selskapets styremedlemmer, å hevde at forsvarsbygg ikke har misbrukt makt i denne sammenhengen. Til det er det å kommentere at enten er direktøren Norges svar på komiske Ali, eller så mangler han en betydelig porsjon elementær kunnskap om begrepene makt og maktmisbruk.

Forsvarsbyggs maktmisbruk benyttes i denne forbindelse som offentlig saksbehandling i forbindelse med planprosess for utarbeidelse av statlig reguleringsplan. Denne form for saksbehandling er selvfølgelig et alvorlig brudd på forvaltningslovens bestemmelser. imidlertid har Forsvarsbygg i mange flere sammenhenger i denne planprosessen brutt gjeldende bestemmelser ved utarbeidelse av statlig reguleringsplan. Disse forhold vil Evenes Utvikling AS komme tilbake til i annen sammenheng i planprosessen.